agree-agreement-ankreuzen-210585.jpg

 

Algemene voorwaarden New Life University

 

Artikel 1 Definitie

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen New Life Personal B.V. (New Life University) en opdrachtgever van opleidingen en andere vormen van trainingen en workshops (hierna te noemen: ’opleiding’).

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee New Life University een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de opleiding.

1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging krijgt van diens aanmelding via www.newlifeuniversity.com of een opdrachtbevestiging van New Life University ondertekent.

2.2. De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door New Life University.

 

Artikel 3 Annulering opleiding

3.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of opdracht voor een opleiding per e-mail of schriftelijk te annuleren.

3.2. De opdrachtgever kan de opleiding tot 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag kosteloos annuleren.

3.3. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de opleiding deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. 

3.4. New Life University heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan New Life University betaalde bedrag.

 

Artikel 4 Betaling

4.1. New Life University brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen voor de eerste opleidingsdag. Als die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na facturering door New Life University. Voor de opleidingen is een gespreide betaling mogelijk, te voldoen naar evenredigheid voor ieder opleidingsblok, indien er een betaalovereenkomst is gesloten met New Life University.

4.2. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan New Life University.

4.3. Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan dient de deelnemer zelf voor betaling zorg te dragen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. New Life University spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2. New Life University is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

5.3. New Life University is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4. New Life University is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

5.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

 

Artikel 6 - Deelnemer

Bij de inschrijving voor een programma, workshop, opleiding of masterclass staat omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten. Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van de workshop, training, opleiding of masterclass wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij New Life University hiervoor toestemming heeft verleend.

 

Alcohol en/of drugs mogen niet worden gebruikt tijdens onze programma's. We verwachten dat de deelnemer geestelijk gezond is.

 

Artikel 7 - Video-opnames

Voor onze marketing doeleinden maken wij soms foto's of video tijdens onze programma's. New Life University heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor onze marketingdoeleinden.

 

Artikel 8 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door New Life University, diens personeel en/of voor New Life University werkzame personen vertrouwelijk behandeld. New Life University conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Privacy

Laatst gewijzigd: 14 augustus 2018


New Life University vindt privacy heel belangrijk, daarom wordt er zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. Wanneer een deelnemer zich inschrijft voor een workshop, opleiding, training of Masterclass dan heeft New Life University enkele persoonsgegevens van de deelnemer nodig. New Life University vraagt de deelnemer om voornaam, achternaam, mailadres en telefoonnummer in te vullen bij inschrijving. New Life University doet dit om de deelnemer op de hoogte te brengen van informatie betrekkende tot de activiteit waar de deelnemer zich voor heeft ingeschreven (denk bv. aan een bevestiging, last minute wijziging in tijd of locatie en follow-up contact na de activiteit met informatie). 

Wanneer een deelnemer een betaalde activiteit bij New Life University koopt, wordt er ook om een factuurnaam en factuuradres gevraagd. 

Als de deelnemer zijn of haar werkgever wilt laten betalen vraagt New Life University ook om de NAW-gegevens van de werkgever van de deelnemer, zodat New Life University een offerte op maat kan maken en de werkgever kan factureren. Op de inschrijfpagina van New Life University wordt ook gevraagd naar de doelen en resultaten die de deelnemer wilt bereiken en dit wordt verwerkt in een offerte.

Het email adres kan New Life University later na een activiteit gebruiken om emails te sturen m.b.t. een van onze andere train-producten. In deze emails zet New Life University duidelijk dat de deelnemer zich kan uitschrijven voor de mailinglijst.

Het kan zijn dat er tijdens een van de activiteiten van New Life University video-opnamen worden gemaakt (bedoeld als promotiemateriaal voor de train-producten). Deze opnames worden gemaakt zonder audio (tenzij anders aangegeven) en hiervoor wordt uitdrukkelijk toestemming aan de deelnemer gevraagd. Wanneer de deelnemer onherkenbaar in beeld wilt kan hij of zij dit ter plekke aangeven. Mocht het zo zijn dat de deelnemer gevraagd wordt of hij of zij geïnterviewd mag worden en de deelnemer stemt ermee in dat New Life University mag opnemen op video/audio dan slaat New Life University geen extra informatie van de deelnemer op naast wat de deelnemer zelf zegt tijdens het interview. De ruwe beelden worden nooit met derden gedeeld en blijven altijd in eigen beheer. Wel kan New Life University gedeeltes uit het interview en beelden van de activiteit gebruiken in promotievideo’s op de website, youtube, vimeo en facebook van New Life University. 

Transparant
New Life University gebruikt de gegevens van de deelnemer, goed beveiligd, alleen voor onze eigen diensten. New Life University deelt de gegevens van deelnemers niet met derden.

De deelnemer kan altijd gegevens door New Life University laten wijzigen of verwijderen door het sturen van een email (info@newlifeuniversity.com) of telefonisch (0031652005729).

De nieuwe privacywet
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft de deelnemer een aantal rechten om de persoonsgegevens van de deelnemer ook zelf beter te beschermen en te beheren.  

Rechten van de deelnemer
Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. New Life Personal B.V. gaat veilig en zorgvuldig om met de gegevens van zijn klanten en potentiële klanten. 

De persoonsgegevens die New Life University gebruikt, zijn en blijven van de deelnemer. De deelnemer heeft het recht om de gegevens die New Life University van de deelnemer heeft in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders. 

Recht op inzage
Als de deelnemer wilt weten welke gegevens New Life University verwerkt, kan de deelnemer altijd een overzicht bij New Life University opvragen. 
New Life University moet zeker weten dat de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt wordt. Stuur daarom via mail het verzoek, naam en een kopie van geldige paspoort of identiteitsbewijs mee. Scherm BSN-nummer en pasfoto af.

Gegevens corrigeren of aanvullen (rectificatie)
Kloppen de persoonsgegevens die New Life University van je gebruikt niet meer of zijn ze niet volledig?  Stuur New Life University een email (info@Newlifeuniversity.com) met de juiste gegevens.

Alle persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid)
Wanneer de deelnemer volledig uit het bestand van New Life University verwijderd wilt worden, dan kan dat. Stuur New Life University een email met dit verzoek.

Gegevens overdragen (dataportabiliteit)
De deelnemer kan van New Life University een kopie krijgen van de gegevens die New Life University van de deelnemer heeft, zodat de deelnemer ze zelf aan derden kan overdragen.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zal New Life University de deelnemer daarover informeren. In het privacystatement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Klik hier om te zien welke gegevens New Life University van (potentiële) klanten opslaat: gegevens >>

Waar slaan we de gegevens op?
Alle gegevens die de deelnemer op de website aan New Life University verstrekt worden veilig opgeslagen op Google Drive. Google treft veel extra maatregelen die de data beveiligen. Het is een Cloud Service van Google en backups zijn dus gegarandeerd. 

New Life University gebruikt het bulk-email-programma MailChimp (www.mailchimp.com). MailChimp deelt geen data met derden. Binnen MailChimp staan alleen de voornaam, achternaam en mailadres van de deelnemer. MailChimp houdt zelf bij hoe laat en wanneer New Life University een mail verstuurd. Ook kan New Life University door standaard functionaliteit van MailChimp zien of de mail is geopend.

Ecwid wordt door New Life University gebruikt als service voor het web betalingssysteem (www.ecwid.com). Ecwid deelt persoonlijke informatie met andere partijen enkel met toestemming van New Life University als gebruiker. Verder gebruikt Ecwid Cookies om betere services te kunnen verlenen aan de bezoekers van de website. Hierbij wordt gedeeltelijk het IP-adres verzameld om de regio van de bezoeker te bepalen. Doordat niet het gehele IP-adres wordt opgeslagen, is de informatie niet te herleiden naar de computer, tablet of telefoon van de gebruiker. Derde partijen ontvangen van Ecwid geen persoonlijke informatie.


Daarnaast werkt New Life University met Zapier als derde partij (www.zapier.com). Zapier wordt gebruikt om opdrachten tussen New Life en andere derde partijen te realiseren en te integreren. Bij deze service wordt alleen informatie van New Life verzameld, niet van de klant.

Wanneer een bestaande of nieuwe klant New Life University een email stuurt, zullen deze in het Apple Mail email-programma staan. De computers van New Life University zijn van het merk Apple en beschikken over een sterke beveiliging. Apple staat bekend om zijn hoge eisen aan veiligheid.